Kauno lopšelis-darželis
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Loading ... Loading ...
PARTNERIAI
PARTNERIAI

Gerbiami, Tėveliai,

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1116 „Dėl  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, siekiant kuo geriau organizuoti ugdymo procesą 2020 m. gegužės 18 – 31 d.:

INFORMUOJAME:

1. Įstaiga karantino laikotarpiu dirbs nuo 7.30 val. iki 18.00 val. Jei reikalingas ilgesnis grupės darbo laikas, prašau susisiekti su direktore tel. 8 610 13101 arba el. paštu – varpelisld@gmail.com Šį prašymą operatyviai bandysime spręsti

2. Rekomenduojama ugdyti vaiką (-us) namuose:

  • kai vaikas (-ai) serga lėtinėmis ligomis nurodytomis patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V – 483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“;
  • kai vaikas (-ai) gyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenimis ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr.V-483.

3. Vaiko (-ų) priėmimo į darželį tvarka:

3.1 asmenys, atlydintys vaiką (-us), privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Vaiką atlydėti gali tik vienas iš šeimos narių, kiti atvykę kartu asmenys laukia už vartų.

3.2. vaiko (-ų) priėmimas vykdomas per dvejas įstaigos duris – esančias prie („Saulučių“ ir „Linelių“ grupių) bei („Voveraičių“ ir „Skruzdėlyčių“ grupių) įėjimų. Prie šių įėjimų Jūsų lauks paskirtas įstaigos darbuotojas, dėvintis apsaugos priemones (kaukę, pirštines) ir bekontakčiu termometru išmatuos vaiko kūno temperatūrą. Labai prašome, iš anksto vaikams paaiškinti apie šią procedūrą;

3.3. pamatavus temperatūrą ir nepasireiškus karščiavimui, vaiką (-us) į grupę palydės laukiantis paskirtas darbuotojas. Tėveliai į įstaigą neleidžiami;

3.4. susidarius didesniam atėjusiųjų skaičiui, prašome išlaikyti saugų,  2 m., atstumą;

3.5. vaiką (-us) atvedus į įstaigą, kuriems pasireikš karščiavimas (37,3 0C ir daugiau), turės ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), dalyvauti ugdymo procese negalės – nebus priimami į įstaigą;

3.6. ugdymo proceso metu, išryškėjus bent menkiausiems vaiko (-ų) sveikatos ligos požymiams, Jūs būsite informuoti ir privalėsite skubiai paimti vaiką (-us) iš įstaigos;

3.7. atsižvelgiant į sugrįžtančių vaikų skaičių, dėl negalinčių grįžti į darbo vietą darbuotojų, dirbs ne visos įstaigos grupės, todėl Jūsų vaikas (-ai) gali būti nukreipiamas į grupę, kurios nelankė iki karantino. Mokytojai ir ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėja taip pat gali būti ne Jūsų vaiko (-ų) grupės. Labai prašome suprasti susidariusią situaciją

4. Vaiko (-ų) atsiėmimo iš darželio tvarka:

4.1. į įstaigos teritoriją gali įeiti tik vienas šeimos asmuo;

4.2. prieš leidžiant vaiką(us) į namus (po vakarienės), pakirtas darbuotojas vaikui pamatuos temperatūrą;

4.3. vaikui nesant lauko žaidimų aikštelėje, atsiimantysis skambina grupės mokytojai telefonu ir pasiima vaiką nuo durų, pro kurias jį atvedė (iki durų vaiką (us) palydės paskirtas darbuotojas).

4.4. Atsiėmus vaiką (-us), draudžiama pasilikti įstaigos teritorijoje.

5. Apie vaiko (-ų) neatvykimą į įstaigą iki 8.30 val. prašome informuoti grupės mokytoją.

6. Vaikui ar jo šeimos nariui, įtarus ar patvirtinus COVID 19 infekciją, būtina nedelsiant informuoti įstaigos vadovą.

7. Atidarius įstaigą, nuotolinis vaikų ugdymas bus teikiamas atsižvelgiant į mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų tiesioginio darbo su vaikais užimtumą įstaigoje.

8. Vaikui (-ams) Vyriausybės skelbiamo karantino laikotarpiu nelankant ugdymo įstaigos, už vaiko išlaikymą įstaigoje mokėti nereikės, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. T-454 „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo“ 10.8 p., – vaikų tėvai atlyginimo nemoka, kai mokykla uždaroma „… dėl karantino, paskelbtos epidemijos“;

9. Vaikui (-ams) pradėjus lankyti įstaigą, pagal anksčiau galiojančią tvarką, nelankytos dienos bus teisinamos tik pagal tėvų užpildytus prašymus pateisinti nelankytas dienas dėl ligos ar tėvų atostogų.

  Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ administracija