Kauno lopšelis-darželis
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Loading ... Loading ...
PARTNERIAI
PARTNERIAI

MENINIO UGDYMO MOKYTOJA (MUZIKA) organizuoja  muzikinę veiklą su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.

Meninio ugdymo mokytoja (muzika) ugdo vaikų dainavimo, muzikinių ir ritminių judesių pajautą, grojimo įgūdžius, analizuoja muzikinius gabumus, lavina estetinį skonį muzikai, žadina ir praturtina kūrybinę vaizduotę, ugdo muzikos pasaulio suvokimą, plėtoja estetinę ir dorovinę vaiko pasaulėjautą, formuoja tautinės savimonės pradmenis, supažindina su muzikos sąvokomis, muzikos rašto elementais, padeda perimti ir įtvirtinti muzikines žinias, skatina saviraišką, kūrybinius gebėjimus,  lavina muzikinius įgūdžius bei sudomina muzikine veikla. Taip pat rengia vaikus masiniams renginiams, atrenka gabiuosius dalyvauti konkursuose bei kituose kultūriniuose renginiuose, teikia informaciją apie individualią vaiko muzikinę raidą, siūlymus dėl muzikinės veiklos tobulinimo, bendrauja ir bendradarbiauja su įstaigos bendruomene. Muzikinė veikla organizuojama visai vaikų grupei du kartus per savaitę

Lopšelyje-darželyje dirba meninio ugdymo mokytoja (muzika) Rita Marija Tumosienė 

1645361728398  1645361778811 1645361790441 1645361800889 1645361876337 1645361897322-1 1645643034297 1645643072428 1645895760566 1645895819911 1645895916963 1645896489593   1645361819383 1645361843807 

MENINIO UGDYMO MOKYTOJA (ŠOKIAI) organizuoja  šokio raiškos užsiėmimus su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.

Šokis – meno forma, suteikianti galimybę bendrauti, išreiškiant savo jausmus ir mintis judesiu. Šokis – tai vienas iš galimų vaikų bendravimo, tautos istorijos, kultūros, tradicijų perdavimo būdų.

Šokio raiškos užsiėmimų tikslas – visapusiškai lavinti 1,5-6 m. amžiaus vaikus, sudarant tinkamas sąlygas jų emocinei, socialinei bei mąstymo raidai. Žaidimų pagalba, klausantis ritmingų melodijų, vaikai mokomi reikšti emocijas, šokti, ritmingai judėti ir koordinuoti  judesius. Pateikiamos žaidybinės kūrybinės užduotys skatina vaikus pajusti kūną, kūno ir jų dalių padėtį erdvėje, tyrinėti judėjimą erdvėje įvairiomis kryptimis (pirmyn – atgal, aukštyn – žemyn), ritmo, tempo variantus (greitai – lėtai). Per kūrybinius žaidimus, improvizacijas vaikai skatinami judesiu reaguoti į skambančią įvairių stilių muziką, nemuzikinius (gamtos) garsus, tylą. Per šokį formuojami grupinio darbo įgūdžiai, lavinami  neverbaliniai gebėjimai bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje, ugdomos vaikų asmeninės, fizinės, komunikavimo, socialinės kompetencijos, plėtojami prigimtiniai vaiko gebėjimai.

 Lopšelyje-darželyje dirba meninio ugdymo mokytoja (šokiai) Eirūnė Gibavičiūtė 

img_8268 image0-1  image0 img_8331 image1-1  image1 img_8317 image2-1 image2 img_8293

MENINIO UGDYMO MOKYTOJA (DAILĖ) sudaro sąlygas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams supančią aplinką pažinti per savo patirtį.

Meninio ugdymo (dailės) veikla siekiama supažindinti vaikus su pagrindinėmis dailės raiškos priemonėmis bei technikomis, skatinama vaikų saviraiška ir  kūrybiškumas. Meninės raiškos priemonėmis lavinami vaikų pojūčiai, pasitikėjimas savimi, teigiamos emocijos, mąstymas. Meninio ugdymo (dailės) mokytojos kartu su vaikais puošia lopšelio-darželio aplinką, dalyvauja įvairiuose Kauno miesto įstaigų, respublikiniuose renginiuose, parodose, projektuose. Individualiai konsultuoja tėvus ir pedagogus meno klausimais.

Lopšelyje-darželyje dirba meninio ugdymo mokytoja (dailė)  Rolanda Rita Mikalauskienė

3 

MENINIO UGDYMO MOKYTOJA (TEATRAS) organizuoja veiklas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.

Teatras – meninės išraiškos priemonė, išorinio ir vidinio pasaulio įvykių atvaizdavimas scenoje, dalyvaujant aktoriams bei publikai. Ši meninės išraiškos priemonė susideda iš skirtingų elementų: gestų, dainų, muzikos, šokio, kalbos. Teatras – būdas vaikui išreikšti mintis ir jausmus, puiki priemonė ugdyti vaikų kompetencijas visose ugdomosiose veiklose, siekiant užtikrinti visų kompetencijų ugdymo pusiausvyrą bei dermę. Teatras (vaidyba), teatralizuota, improvizuota kūrybinė veikla ugdo vaikų estetinį suvokimą, kūrybiškumą, spontaniškumą, lavina vaizdinės kalbos įgūdžius, turtina vaikų žodyną, skatina domėtis aplinkinių pasauliu. Žaidybiniai-teatriniai elementai, padeda išlaikyti dėmesį, skatina domėtis kalbiniais procesais. Vaikai kuria, domisi vaidyba, laisvai ir spontaniškai rengia improvizacijas.

Lopšelyje-darželyje dirba meninio ugdymo mokytoja (teatras)  Nida Vita Žilinskienė

  281553581_1618565625180048_6208955016653733528_n mokytojo-diena-1 mokytojo-diena